Kwaliteit

KINDEROPVANG

Kwaliteitswaarborg kinderopvang

Kwaliteitswaarborg Kinderopvang

House by the park is een particulier kinderdagverblijf in Den Haag – Scheveningen dat met directe lijnen naar de verantwoordelijke directie dicht bij haar cliënten staat. House by the park is geregistreerd voor het voeren van kinderopvang en voldoet aan de door de Gemeente ‘s-Gravenhage (GGD) vastgestelde normen en eisen vastgelegd in de wet kinderopvang. Deze eisen zullen wij altijd blijven volgen. Daarnaast stellen wij hoge eisen aan ons personeel, waardoor wij alleen maar met de beste professionele leidsters werken.

verven comme a la maison

Wet kinderopvang

De Wet Kinderopvang regelt de kwaliteit, de financiering en het toezicht binnen de kinderopvang. Uitgangspunt van de Wet is dat er uniforme regels zijn, zodat ouders de keuze kunnen maken voor een organisatie die het beste bij hen past.

Onze uitgangspunten zijn vastgelegd volgens de wettelijke kaders zoals de Wet Kinderopvang, de CAO kinderopvang en andere wettelijke richtlijnen en beleidsregels. De controlerende taak van de GGD is gebaseerd op landelijk gelijk geldende regels.

De Wet Kinderopvang eist in het kader van veiligheid een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van Werknemers daarom worden alle pedagogische medewerkers continu gescreend. Hieronder een korte uitleg:

Personenregister Kinderopvang

Waarom dit register?
Om de veiligheid in de kinderopvang te vergroten, is de overheid in 2013 gestart met het continu screenen van vaste medewerkers, gastouders en hun volwassen huisgenoten. Met het personenregister kinderopvang wordt deze screening uitgebreid.

Wat betekent continu screenen?

Er wordt dagelijks gecontroleerd of personen die in het register staan strafbare feiten hebben gepleegd die niet samengaan met het werken met kinderen. Op die manier werken we aan een veilige omgeving voor kinderen binnen de kinderopvang.

De kwaliteit van onze opvang en de aandacht voor het kind is voor een groot deel afhankelijk van ons personeel. Opvang is méér dan goede verzorging en verantwoorde voeding: een deskundige en professionele groepsleiding met pedagogische scholing is onmisbaar. Daarom werken wij altijd met gediplomeerde krachten in vaste dienst.

Emotionele veiligheid

Ieder kind heeft behoefte aan veiligheid en geborgenheid. De pedagogisch medewerkers van het kinderdagverblijf tonen respect voor ieder kind en laten het kind merken dat ze de gevoelens en ervaringen van het kind serieus nemen.

Het goed observeren van de kinderen en het hierop inspelen vormt de basis van ons pedagogisch handelen.

Hierdoor groeit bij het kind een gevoel van vertrouwen in zichzelf en zijn omgeving. Vanuit dit gevoel van welbevinden gaat het kind op onderzoek uit en leert de persoonlijke competenties te ontwikkelen.

Al onze groepen hebben vaste leidsters, zodat er voor de kinderen alleen maar vertrouwde gezichten zijn. We werken niet met invalkrachten. Zo kan de betrokken leidster uw kind ook echt leren kennen en optimaal aansluiten op de ontwikkeling en behoeften. De vertrouwde omgeving biedt de hoogste veiligheid voor een kind.

Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk uitgangspunt voor professionele kinderopvang. Voor ons betekent veiligheid een uitgangspunt waarbij we iedere dag weer stilstaan.

We gebruiken hiervoor het instrument van de GGD  ‘Veiligheid/gezondheid management, Methode voor de kinderdagverblijven’. Dit instrument wordt door de leidsters en de leidinggevende gebruikt. Om betrokkenheid van de leidsters te bevorderen worden zij bij inventarisatie van het actieplan betrokken.

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste ongelukken zijn te wijten aan gedragingen en onoplettendheid van personen waarbij de regels die veiligheid moeten waarborgen niet worden nageleefd. Om juist deze vorm van veiligheid optimaal te waarborgen moet er sprake zijn van een dynamisch proces waarbij medewerkers iedere keer moeten stilstaan bij de mogelijke gevolgen van hun handelen.
Daarom zijn veiligheid en gezondheid een vast thema van onze vergaderingen.
De leidinggevende legt alle aspecten van de opvang van kinderen schriftelijk vast. Vanaf de eisen van de ouders en de uitvoering daarvan tot en met de evaluatie. De diensten zijn afgestemd op de belangen van de kinderen en de ouders. Dit in samenhang met de hier gehanteerde pedagogische normen en waarden.

De leidinggevende is belast met de ontwikkeling, de vaststelling en de uitvoering van het beleid. Zij zorgt ook voor de juiste bezetting, uitvoering van onze kwaliteitseisen. Dat wil zeggen dat onder haar leiding de medewerkers worden aangestuurd, zodanig dat zij in staat zijn hun bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstellingen.

House by the park heeft een gebruikersvergunning volgens de veiligheidseisen van de brandweer en draagt zorg voor verzekering van het ongevallenrisico van kinderen en leidsters gedurende de aanwezigheid in het kinderdagverblijf en op de daarbij behorende terreinen.

Een gezonde omgeving is belangrijk. Dit betekent dat hygiëne in het kinderdagverblijf prioriteit heeft. Wij hanteren de richtlijnen van de GGD wanneer een kind ziek is, om de overige kinderen en leidsters te beschermen tegen ziektes en infecties.

Wij oefenen eens per jaar de ontruiming en alle medewerkers hebben een geldig EHBO-diploma. In noodgevallen beschikken wij over een achterwacht op Duinweg 9, en er is altijd een medewerker aanwezig die in het bezit is van een geldig BHV-diploma. Voor alle medewerkers en leiding staat ten alle tijden de veiligheid en gezondheid van de kinderen centraal. En daarbij geldt: “voorkomen is beter dan genezen”.

Oudercommissie

De oudercommissie van ons kinderdagverblijf behartigt de gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders, via periodiek overleg met de leiding van House by the park.

De oudercommissie denkt mee en adviseert. Daarnaast volgt ze het beleid kritisch en signaleert verbeterpunten. Ook helpt de oudercommissie bij het organiseren van festiviteiten in en om het kinderdagverblijf, zoals uitstapjes, open dagen, feesten en picknicks.

Onze oudercommissie heeft eigen reglement en staat ingeschreven bij De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Ook u bent van harte welkom bij onze OC!
 Heeft u interesse om lid te worden, neemt u dan contact op met de voorzitter van onze oudercommissie, +31 (0)70 40 49 750 / info@calmkid.nl.