Verantwoordelijkheid

COMME A LA MAISON/HOUSE BY THE PARK

Verantwoordelijkheid

House by the park

House by the park is een particulier kinderdagverblijf in Den Haag (gevestigd in Scheveningen) die met directe lijnen naar de verantwoordelijke directie dicht bij haar klanten staat. House by the park is geregistreerd voor het voeren van kinderopvang en voldoet aan de door de Gemeente ‘s-Gravenhage (GGD) vastgestelde normen en eisen vastgelegd in de wet kinderopvang. Deze eisen zullen wij altijd volgen zodat wij aan alles voldoen. Wij stellen hoge eisen aan ons personeel. De pedagogische medewerkers komen meerdere malen op gesprek voordat zij aangenomen worden. Dit doen wij zodat wij weten dat wij de beste professionele werknemers hebben rondlopen. Onze groepen hebben vaste leidsters, zodat er niet iedere dag een nieuw gezicht is. Het gaat tevens toch om de veiligheid en de opvoeding van jouw kinderen. Hierdoor kunnen wij goed op de behoeftes van de kinderen inspelen wat weer goed voor de ontwikkeling van de kinderen is. Dit alles om de kinderen een vertrouwde omgeving te bieden.

Onze kinderopvang is al meer dan 16 jaar in Den Haag gevestigd. Doordat onze vestiging zich dicht bij het strand van Scheveningen bevindt, gaan wij in de zomer periode met de deskundige begeleiding graag naar het strand toe. Wij zijn het eerste kinderdagverblijf die Engelstalige dagopvang en naschoolse opvang aanbiedt. Wij stellen hoge eisen aan het personeel zodat wij alleen met de beste pedagogische medewerkers werken.

House by the park heeft een gebruikersvergunning volgens de veiligheidseisen van de brandweer en draagt zorg voor verzekering van het ongevallenrisico van kinderen en leidsters gedurende de aanwezigheid in het kinderdagverblijf of op de daarbij behorende terreinen.

Een gezonde omgeving is belangrijk. Dit betekent dat hygiëne in het kinderdagverblijf prioriteit heeft. Wij hanteren de richtlijnen van de GGD in het geval dat een kind ziek is om de overige kinderen en leidsters te beschermen tegen ziektes en infecties. Wij streven dan ook naar een vertrouwde omgeving waar kinderen zichzelf kunnen uiten op ieder zijn eigen unieke manier die door professionele en deskundige leidsters worden begeleid.

Wij oefenen een keer per jaar de ontruiming en alle collega’s hebben een geldig EHBO diploma. In een noodgeval kunnen wij rekenen op onze buren Duinweg 3. Verder is er altijd een collega aanwezig die in het bezit is van een geldig BHV diploma. De eigenaar en haar collega’s zorgen ten alle tijden voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen en dat staat centraal.

Wij zeggen “voorkomen is beter dan genezen”.

Wet Kinderhulp

De Wet Kinderopvang regelt de kwaliteit, de financiering en het toezicht van kinderopvang. Het uitgangspunt van de wet is dat er uniforme regels moeten zijn, zodat ouders de organisatie kunnen kiezen die het beste bij hen past.

Onze uitgangspunten voldoen aan wettelijke kaders zoals de Wet Kinderopvang, de CAO Kinderopvang en andere wettelijke kaders: de Wet Kinderopvang, de CAO Kinderopvang, andere wettelijke richtlijnen en beleid. De toezichthoudende taak van de GGD is gebaseerd op gelijke regels op landelijk niveau.

De Wet Kinderopvang vereist een verklaring omtrent gedrag (VOG) van medewerkers in het kader van veiligheid. Voor alle House by the park medewerkers wordt tijdig een VOG aanvraag ingediend zodat iedere medewerker een VOG heeft.

  • Beveiliging
    Veiligheid is een belangrijk uitgangspunt voor professionele kinderopvang. Bij House by the park is veiligheid een uitgangspunt waar we elke dag aan denken.
  • Hiervoor gebruiken we het GGD-instrument “Gestion de la sécurité et de la santé, méthode pour les crèches” (methode voor gezondheids- en veiligheidsbeheer voor kinderdagverblijven).
    Dit instrument wordt gebruikt door de managers en de directeur. Om de betrokkenheid van de managers te stimuleren, nemen ze deel aan de evaluatie van het actieplan.
  • Het onderzoek toont aan dat de meeste ongevallen te wijten zijn aan het gedrag of de onoplettendheid van personen die de veiligheidsregels niet respecteren. Om in deze vorm optimale veiligheid te garanderen, moet een dynamisch proces worden ingevoerd waarbij werknemers moeten stoppen en nadenken over de gevolgen van hun acties.

Daarom is veiligheid een terugkerend thema tijdens onze teamvergaderingen.

Door de theorie weet ik, door de praktijk voel ik” (Janusz Korczak).

Om goed te functioneren in de maatschappij moeten kinderen de waarden, normen en regels van de maatschappij waarin ze leven leren en zich eigen maken. Op deze manier kunnen ze een positieve persoonlijkheid ontwikkelen en hun weg vinden in de maatschappij.

De kinderen in House by the park komen uit alle werelddelen. Elk kind krijgt een bepaalde hoeveelheid bagage mee uit zijn of haar land van herkomst op het gebied van normen en waarden. Het is interessant om verschillende culturen naast elkaar te zien leven. De kinderen leren veel van elkaar en van hun omgeving.

Kinderen hebben recht op informatie en uitleg om de wereld te begrijpen. De pedagogisch medewerker beantwoordt alle vragen van de kinderen eerlijk, benoemt wat ze ziet en legt uit wat ze doet. Ze neemt de vragen van de kinderen serieus en koppelt de belevingswereld van de kinderen aan haar uitleg. Van het begin tot het einde van de dag worden de kinderen gecorrigeerd, gestimuleerd en geïnformeerd. We gaan afscheid nemen van papa en mama, zij gaan naar hun werk,…. ‘Voor het eten zingen we een liedje, dat een vast ritueel vormt in de groep. Ook worden verboden uitgelegd. Je mag je speelgoed niet weggooien, want,….. kinderen moeten een link vinden tussen normen en waarden en hun dagelijkse routine op het kinderdagverblijf. Beloningen en straffen moeten ook worden gerechtvaardigd door een duidelijke en begrijpelijke reden. Je mag niet slaan, dat is niet leuk. Je zit op de denkstoel,…

Dankzij de continuïteit van uitleg en correcties leren kinderen normen en waarden en vormen ze een prettige en leuke groep, met veel ruimte en respect voor elkaars verschillen. Dit zijn voorwaarden voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden.

kindje zwemmen